Privacy policy

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsza polityka prywatności serwisu internetowego WUD SILESIA www.wudsilesia.pl ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Użytkowników Serwisu Internetowego.

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu Internetowego jest Paweł Nowak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Nowy” Paweł Nowak – zwany dalej „Administratorem” i będący jednocześnie właścicielem Serwisu Internetowego.

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 2016, poz. 922 ze zm.) (zwana dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2017, poz. 1219 ze zm.).

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

2. DANE ORAZ ICH ODBIORCY

Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Użytkownika w Serwisie Internetowym.

Możliwe cele zbierania danych osobowych Użytkowników przez Administratora:

  • Rejestracja Uczestników Konferencji WUD SILESIA,
  • Newsletter dla Uczestników Konferencji WUD SILESIA,
  • Cele statystyczne.

Dostęp do danych osobowych Użytkowników mają wyłącznie uprawnieni pracownicy Administratora.

Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkowników korzystających z Serwisu Internetowego: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; miasto, firma, rola. W wypadku Użytkowników nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Użytkownika.

Dane osobowe Użytkownika nie są ujawniane osobom trzecim, z wyjątkiem sytuacji naruszenia Regulaminu zamieszczonego na stronie internetowej Serwisu Internetowego, przepisów prawa, lub gdy zaistnieje taka konieczność określona przepisem prawnym, Administrator może udostępnić dane osobowe Użytkownika organom wymiaru sprawiedliwości. Administrator może je także udostępnić w wypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych.

Administrator oświadcza, że może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Użytkownika lub innych danych, o których mowa w niniejszej Polityce Prywatności, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z art. 31 ustawy z dnia z 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi hostingu, administracji, utrzymywania oraz zarządzania Serwisem.

3. PRZETWARZANIE DANYCH

Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.

4. PRAWO DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH ZMIANY

Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

W przypadku udzielenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych zgoda może być odwołana w każdym czasie.

W przypadku, gdy Administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza dane, osoba której dane dotyczą uprawniona jest także do (1) wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację lub do (2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.

W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany Regulaminie serwisu internetowego.

5. ZABEZPIECZENIE DANYCH

Administrator oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić Użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania ze Serwisu Internetowego. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, danych, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych, aniżeli pliki mechanizmów destrukcyjnych należy zgłaszać Administratorowi na jego adres poczty elektronicznej.

Dane osobowe Użytkowników Serwisu Internetowego są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

Administrator nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej, z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Użytkownika. Informacje takie nie są również udostępniane drogą tradycyjnej korespondencji, e-mailową i telefoniczną.

6. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności może ulegać zmianom, które będą publikowane na stronie Serwisu internetowego. W przypadku zmian Polityki, obowiązują one od dnia ich ogłoszenia na stronach w/w serwisu, a jako że wymagają one zgody obu stron, dotyczą one zgód na przetwarzanie danych osobowych udzielonych po dacie dokonania zmiany Polityki Prywatności. W odniesieniu do zgód na przetwarzanie danych osobowych udzielonych przed zmianą Polityki Prywatności, zastosowanie ma Polityka Prywatności w brzmieniu obowiązującym w chwili udzielenia zgody.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Serwis Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Serwisu Internetowego.

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.