Regulamin WUD Silesia – „Edycja 10,5: Rzeczywistość ewentualna. Mądrość znikającej przyrody”

I. Postanowienia ogólne

§1

 1. 1.Organizatorem WUD Silesia – „Edycja 10,5: Rzeczywistość ewentualna. Mądrość znikającej przyrody”, zwanej dalej Wydarzeniem, jest Paweł Nowak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Nowy” Paweł Nowak z siedzibą w Gliwicach przy ul. Styczyńskiego 20/4, 44-100 Gliwice, NIP: 631- 47-72-64, zwany dalej Organizatorem.
 2. Wydarzenie odbędzie się w dniach 7.12.2020 – 15.01.2021 r. za pośrednictwem środków komunikacji na odległość.
 3. Wydarzenie składać się będzie z następujących etapów:
 • 7 grudnia 2020 – 8 stycznia 2021 r.: Projekt spekulatywny – czas rejestracji, przygotowywania prac projektowych i ich zgłoszenia do Projektu „Rzeczywistość ewentualna. Mądrość znikającej przyrody”,
 • 9-14 stycznia 2021 r.: czas procedowania Jury Projektu,
 • 15 stycznia 2021 r.: Finał Projektu oraz Konferencja online.

§2

Komunikaty oraz informacje dotyczące Wydarzenia będą publikowane na stronie www.wudsilesia.pl, a wszelkie pytania dotyczące Wydarzenia należy kierować drogą elektroniczną na adres: suselperelkowy@wudsilesia.pl. Organizator zastrzega sobie prawo do odpowiadania na zadane pytania oraz kontaktowania się z Uczestnikami Wydarzenia oraz wszelkimi Zainteresowanymi za pośrednictwem poczty e-mail, oraz platform Slack i Facebook, w zależności od wybranej metody kontaktu.

§3

 1. Celem Wydarzenia WUD Silesia jest promowanie i popularyzacja wiedzy na temat projektowania użytecznych produktów i usług oraz roli i odpowiedzialności projektantów we współczesnym świecie; hasłem tegorocznej edycji jest: „Rzeczywistość ewentualna. Mądrość znikającej przyrody”.
 2. Zgłaszając swój udział w Wydarzeniu, Uczestnik akceptuje niniejszy Regulamin.
 3. Akceptacja niniejszego Regulaminu oznacza, że Uczestnik został poinformowany przez Organizatora o sposobie przeprowadzania Wydarzenia, czasie jego trwania oraz treści niniejszego Regulaminu i akceptuje warunki Projektu określone przez Organizatora.

II. Warunki uczestnictwa w Wydarzeniu i Projekcie w charakterze Uczestnika

§4

1. Udział w Wydarzeniu jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny.

2. Warunkiem wzięcia udziału w Projekcie jest nadesłanie pracy projektowej po pomyślnej rejestracji na Wydarzenie w terminie i trybie wskazanym w niniejszym Regulaminie.

3. Praca projektowa musi stanowić element twórczy Uczestnika Projektu, przede wszystkim Uczestnik musi być jego autorem. Praca projektowa musi spełniać cechy utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz nie może być zamieszczone wcześniej ani w trakcie trwania Projektu w sieci Internet, z wyjątkiem Strony Organizatora oraz w żaden sposób publikowane poza siecią Internet.

4. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Organizator:

  a) połączenie z siecią Internet;

  b) minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Serwisu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 66 lub FireFox 60 lub Opera 53 lub Safari 5 lub nowszej, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Serwisu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768 pikseli.

5. Uczestnik chcąc wziąć udział w Projekcie, musi spełnić łącznie poniższe warunki:

  a) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych lub posiadać zgodę rodzica/opiekuna na wzięcie udziału w Projekcie – przedmiotową zgodę musi przedłożyć Organizatorowi najpóźniej w momencie wysyłania Pracy Projektowej;

  b) wypełnić wymagane pola formularza konkursowego, zamieszczonego na Stronie Internetowej Organizatora, poprzez podanie swojego imienia, nazwiska oraz adresu e-mail, a także organizacji (instytucja edukacyjna/firma);

  c) wykonać Zadanie Projektowe, tj. udostępnić Pracę Projektową, o której mowa w §5 niniejszego Regulaminu, zgodną z wytycznymi przekazanymi od Organizatora drogą mailową po zgłoszeniu udziału w Wydarzeniu (dalej: Wytyczne) na Stronie Internetowej Organizatora w polu formularza konkursowego, który został wskazany w Wytycznych;

d) zaakceptować Regulamin oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Projektu;

  e) w celu dokonania zgłoszenia uczestnictwa w Projekcie, należy po prawidłowym wypełnieniu formularza konkursowego nacisnąć na przeznaczony do tego przycisk widoczny przy formularzu: „WYŚLIJ”.

6. Wysyłając Pracę Projektową Organizatorowi, Uczestnik wyraża zgodę na jej publikację w ramach Finału Projektu i Konferencji online, a także na późniejsze zamieszczenie jej na stronie internetowej Organizatora wraz z informacją o jej autorstwie (imię i nazwisko). Uczestnik może zasugerować Organizatorowi inny, zgodny z niniejszym Regulaminem, sposób przedstawienia informacji o jego autorstwie, zawierający przykładowo informację o instytucji edukacyjnej do której uczęszcza lub przedsiębiorstwie dla którego pracuje. Swoje sugestie Uczestnik może nadesłać Organizatorowi maksymalnie do 8 stycznia 2021 r. na jego oficjalny adres mailowy.

§5

  1. W trakcie rejestracji na Wydarzenie Uczestnik może zgłosić dodatkowe osoby, które będą z nim wykonywać Pracę Projektową. Maksymalna liczba Współuczestników w danym Projekcie wynosi 2 osoby. Uczestnik  zgłasza Współuczestników podając ich imiona, nazwiska oraz email.

2. Praca Projektowa ma zostać przedstawiona w formie:

 • tytułu,
 • rysunku, szkicu, obrazka, filmu, diagramu etc.
 • opisu słownego max 2000 znaków.
 • całość przesłana w formie cyfrowej.
 1. Praca Projektowa Uczestnika powinna zostać sporządzona zgodnie w Wytycznymi Organizatora.

4.Niezwłocznie po otrzymaniu Pracy Projektowej przez Organizatora, na podany w zgłoszeniu Uczestnika (formularzu konkursowym) adres e-mail, wysyłany zostanie komunikat potwierdzający otrzymanie zgłoszenia.

  5. Treści przesyłane przez Uczestnika nie mogą zawierać treści, które mogłyby:

  a) zostać zamieszczone w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;

  b) naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, prawem do wizerunku, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;

  c) posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierać słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);

  d) pozostawać w sprzeczności z interesem Organizatora, tj. zdjęcia i treści stanowiących materiały o charakterze reklamowym jakiegokolwiek przedsiębiorcy lub produktu; treści nie związanych z przedmiotem Projektu; treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd;

  e) naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.

  6. Z chwilą spełnienia przez Uczestnika wszystkich warunków określonych powyżej, Praca Uczestnika zostaje dopuszczona do Projektu.

  7. Prace Projektowe nadesłane przez pracowników Organizatora lub Jury (czy to w roli Uczestnika Projektu czy Współuczestnika) nie będą brane pod uwagę w zakresie wskazywania wyróżnień w Projekcie. Powyższy zakaz nie ogranicza prawa tych osób do uczestnictwa w Projekcie w pozostałym zakresie. Zdania poprzednie stosuje się odpowiednio do członków rodzin pracowników; przez „członków rodzin” rozumie się małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów.

  8. Uczestnik Projektu może wziąć udział w Projekcie tylko w ramach jednej Pracy. Powyższe stosuje się odpowiednio do Współuczestników.

9. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia z udziału w Projekcie Pracy Uczestnika niezgodnej z wymogami wskazanymi powyżej.

10. Zwycięzców Projektu wyłoni Jury zaproszone przez Organizatora.

11. Przykładowe kryteria wyboru Zwycięzców są następujące:

  a) unikatowość Pracy Uczestnika;

  c) interesujący sposób przedstawienia Pracy;

  d) w zakresie przedstawienia zagadnienia Projektu za pomocą treści autorskiej – poprawność stylistyczna i językowa;

  e) w zakresie przedstawienia zagadnienia Projektu za pomocą grafiki lub zdjęcia – kompozycja i estetyka obrazu;

  f) ciekawy i praktyczny sposób podejścia do tematu Projektu;

  g) atrakcyjność wizualna i estetyczna Pracy Projektowej.

12. Uczestnik, przesyłając Utwór, stanowiący przedmiot Zadania Projektowego, w zamian za możliwość wzięcia udziału w Projekcie udziela niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na czas nieoznaczony, bez ograniczeń terytorialnych na korzystanie z Utworu w zakresie wszystkich znanych pól eksploatacji, a w szczególności na następujących polach eksploatacji: w zakresie rozpowszechniania – publiczne wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w Internecie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do artykułu w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.

13. Prace projektowe można nadsyłać do 23:59:59 8 stycznia 2021 r. Zwycięzcy Projektu zostaną ogłoszeni 15 stycznia 2021 r. podczas Finału Projektu.

14. Decyzja Jury w zakresie rozstrzygnięcia Projektu oraz przyznania nagród jest ostateczna i nie podlega odwołaniu ze strony Uczestników Projektu.

15. Organizator zastrzega sobie prawo nagrodzenia prac niektórych Uczestników wyróżnieniem oraz nagrodami w formie rzeczowej o maksymalnej wartości 250 złotych każda.

§6

1. Zabrania się wszelkich działań powodujących lub mogących spowodować wprowadzenie w błąd Organizatora lub innych Uczestników rejestracji, zakłócanie prawidłowości przebiegu rejestracji lub naruszenie jej bezpieczeństwa. Działania takie będą skutkować odmową uczestnictwa w Wydarzeniu. Decyzję o odmowie uczestnictwa w Wydarzeniu podejmuje Organizator.

2. Organizator ma prawo dowolnego wydłużenia czasu trwania rejestracji, w szczególności w przypadku tymczasowej awarii serwera.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania pytań
i udzielenia odpowiedzi przez system rejestracyjny, w tym w szczególności w sytuacji nadmiernego obciążenia, awarii serwisu, bądź innych nieprzewidywalnych okoliczności.

4. Osoby rejestrujące się mogą zgłaszać uwagi, reklamacje i zastrzeżenia do przebiegu rejestracji drogą elektroniczną na adres podany w § 2, najpóźniej w terminie 3 dni od zakończenia rejestracji. Wszystkie zgłoszenia zostaną rozpatrzone przez Organizatora w terminie 7 dni roboczych od zakończenia rejestracji, a o uznaniu ich zasadności lub bezzasadności Uczestnicy zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej.

5. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Wydarzeniu, Uczestnik powinien poinformować Organizatora o tym fakcie drogą elektroniczną.

III. Zgody i prawa Uczestnika

§7

1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu/Projekcie jest podanie prawdziwych danych osobowych.

2. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Organizator jest administratorem jego danych osobowych i że przysługuje mu prawo przetwarzania danych osobowych oraz, że podanie tych danych przez uczestnika jest dobrowolne ale jest warunkiem koniecznym udziału w Wydarzeniu/Projekcie.

3. Dane osobowe uczestnika pozyskiwane są wyłącznie do celów Wydarzenia/Projektu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

4. Wysłanie przez uczestnika zgłoszenia do udziału w Wydarzeniu jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na wykorzystanie danych osobowych, o których mowa w  § 3 pkt. 2 przez Organizatora w celach związanych z organizacją Wydarzenia i udziałem w Projekcie, zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”  lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

5. Organizator informuje, że zgoda uczestnika na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w dowolnym momencie, a wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ponadto uczestnik ma prawo dostępu do przechowywanych danych osobowych, prawo do sprostowania nieprawidłowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, prawo do usunięcia przechowywanych danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą.

6. Wycofanie w/w zgody wiązać się będzie z wycofaniem Pracy Uczestnika z Projektu oraz rezygnacją z uczestnictwa w Wydarzeniu.

7. Uczestnicy wyrażają zgodę na rejestrację przebiegu Wydarzenia w formie nagrań audiowizualnych i dźwiękowych. Uczestnicy wyrażają zgodę na utrwalenie lub wykorzystanie ich wizerunku oraz zarejestrowanych materiałów z ich udziałem, w tym również udzielonych wywiadów w czasie trwania Wydarzenia, jak i po jej zakończeniu w celu prowadzenia działań promocyjno-marketingowych przez Organizatora, głównie dotyczących tej i kolejnych edycji Wydarzenia. Uczestnicy wyrażają zgodę na przekazanie podmiotom współpracującym z Organizatorem zarejestrowanych materiałów z ich udziałem, w tym również udzielonych wywiadów w czasie trwania Wydarzenia, jak i po jej zakończeniu.

4. Uczestnicy nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu udzielenia zgody, o której mowa w ust. 7 oraz wykorzystania ich wizerunku w wyżej wymienionych materiałach przez Organizatora.

§8

1. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą przekazanych danych w związku z Wydarzeniem. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność w szczególności za podanie nieprawdziwych lub nieaktualnych danych kontaktowych, które utrudniają lub uniemożliwiają skontaktowanie się przez Organizatora z Uczestnikiem Wydarzenia.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych lub danych innej osoby.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami Wydarzenia wynikające z przyczyn od niego niezależnych.

§9

1. Organizator nie ponosi żadnych kosztów ponoszonych przez Uczestników w związku z uczestnictwem w Wydarzeniu lub w Projekcie.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości zgłoszenia się przez Uczestnika na Wydarzenie lub braku przekazania danych osobowych z przyczyn niezależnych od Organizatora.

IV. Postanowienia końcowe

§10

1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.

2. Postanowienia niniejszego Regulaminu są wyłączną podstawą do organizacji Wydarzenia, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora.

3. Niniejszy Regulamin Wydarzenia będzie dostępny do wglądu na stronie internetowej www.wudsilesia.pl.

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad przeprowadzenia Wydarzenia, w tym treści niniejszego Regulaminu. Zmiany te obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie internetowej Wydarzenia.

5. Wszelkie spory wynikłe z tytułu nieprzestrzegania Regulaminu będą rozstrzygane przez Sąd właściwy, według siedziby Organizatora.

6. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego.
W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia wygody przy korzystaniu z pełnej funkcjonalności. Warunki przechowywania i dostępu do plików cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.