Regulamin Zdalnych Kompletów

§ 1
Postanowienia ogólne Regulaminu

 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług przez WUD Silesia – Pawła Nowaka, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Nowy” Paweł Nowak z siedzibą w Gliwicach przy ul. Styczyńskiego 20/4, 44-100 Gliwice, NIP: 631- 47-72-64 będącego Usługodawcą, w postaci bezpłatnych konsultacji, dalej: Konsultacje. Program skierowany jest do nauczycieli zajmujących się edukacją szkolną w dobie pandemii COVID-19, a jego celem jest przybliżenie Usługobiorcom możliwości jakie dają nowe technologie w zakresie edukacji uczniów, a także sposobów ich wykorzystania w praktyce nauczycielskiej. Usługodawca za pośrednictwem wykwalifikowanej kadry specjalizującej się w IT (dalej: Konsultanci) planuje przeprowadzić zdalne spotkania z Usługobiorcami na których m.in. otrzymają rady i wskazówki dotyczące instalacji i obsługi programów przeznaczonych do nauczania na odległość, a także różnych programów mogących przekazać treść zajęć i środków komunikacji z uczniami. Konsultacje mogą obejmować również inne zagadnienia z zakresu IT, pozostające w związku z tematyką Programu, które wcześniej zostaną zgłoszone Konsultantowi. 
 2. Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z Konsultacji jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu.
 3. Regulamin jest udostępniony Usługobiorcom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. Regulamin jest dostępny również w siedzibie Usługodawcy. Każdy Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili zawarcia umowy.

§ 2
Definicje użyte w Regulaminie

 1. Usługodawca – Paweł Nowak, „Nowy” Paweł Nowak z siedzibą w Gliwicach przy ul. Styczyńskiego 20/4, 44-100 Gliwice, NIP: 6312477264, strona internetowa http://www.wudsilesia.pl, e-mail : kontakt@nowy.me 
 2. Usługobiorca – osoba fizyczna, która została przyjęta do Programu na zasadach określonych w Regulaminie. 
 3. Konsultant – współpracownik Usługodawcy, będący osobą fizyczną, prowadzący Konsultacje. 
 4. Konsultacje – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców, o których mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu.
 5. Program – Projekt „Zdalne Komplety” realizowany przez Usługodawcę.

§ 3
Zakres usług świadczonych przez Usługodawcę

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Usługobiorcy bezpłatne usługi polegające na możliwości uczestniczenia w Konsultacjach, mających za zadanie udzielenie przez Konsultantów, specjalistów IT (opisanych z § 1 ust. 1), fachowej pomocy Usługobiorcom w zakresie obowiązku nauczania na odległość, Konsultacje odbywają się za pośrednictwem środków komunikacji na odległość, w terminach określonych odpowiednio przez Usługodawcę lub Konsultanta. 
 2. Oferta świadczenia Konsultacji jest ważna do czasu zawieszenia lub zaprzestania ich świadczenia przez Usługodawcę. Usługodawca uprawniony jest do zawieszenia lub zaprzestania świadczenia usług elektronicznych bez uprzedniego zawiadamiania Usługobiorców.
 3. Oferta świadczenia Usług może być rozszerzona w porozumieniu z Usługobiorcami.

§ 4
Zawarcie umowy o świadczenia usług

 1. Zawarcie umowy o świadczenie usługi wymaga wysłania prawidłowo wypełnionego formularza w postaci elektronicznej w sposób podany na stronie www.wudsilesia.pl.
 2. Zawarcie umowy o świadczenie usługi Konsultacji następuje w momencie potwierdzenia przez Usługodawcę otrzymania poprawnie wypełnionego formularza oraz informacji o pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia. 
 3. Usługodawca potwierdza zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na adres e-mail Uczestnika podany w formularzu.

§ 5
Zakres usługi 

 1. W ramach Umowy Usługodawca oraz Konsultanci będą świadczyć na rzecz Usługobiorcy usługi Konsultacji, wskazane w § 3 ust.1. 
 2. Stosownie do art. 5 ustawy z dnia z dnia 5 lipca 2002 r. o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym (Dz. U. 2015 r., poz. 1341 z późn. zm.) Usługodawca oznajmia, iż indywidualne upoważnienie dostępu do danej usługi chronionej nie jest warunkowane uiszczeniem opłaty na rzecz Usługodawcy.

§ 6
Wymagania techniczne korzystania z usług elektronicznych

 1. W celu prawidłowego korzystania z usług elektronicznych, Usługobiorcy powinni dysponować:

  1. urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet;
  2. przeglądarką Internet Explorer wersja 8.0 lub wyższą, albo oprogramowaniem o podobnych parametrach;
  3. przeglądarką plików pdf Adobe Reader wersja 8.0 lub wyższą, albo oprogramowaniem o podobnych parametrach;
  4. programem przekazującym obraz i dźwięk udostępniany w czasie rzeczywistym;

§ 7
Określenie praw i obowiązków stron

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług Konsultacji w miarę możliwości własnych oraz Konsultantów. Za opóźnienia w realizacji Konsultacji oraz wszelkie niedogodności Usługodawca odpowiedzialności nie ponosi.
 2. Usługobiorca zobowiązuje się do uczestniczenia w Konsultacjach.
 3. Zakazane jest wykorzystywanie Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Usługodawcy.
 4. Nagrywanie Konsultacji w jakiejkolwiek formie wymaga zgody Konsultanta wyrażonej w formie elektronicznej. Jednocześnie zabrania się zwielokrotniania, udostępniania oraz rozpowszechniania w Internecie w/w nagrań. 
 5. Usługodawca uprawniony jest do zaprzestania świadczenia usług ze skutkiem natychmiastowym, jeśli korzystają oni z usług w sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami Regulaminu.
 6. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z usług odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Usługobiorcy.
 7. Usługodawca zastrzega, że usługi mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być wykorzystywane jako narzędzie służące podejmowaniu jakichkolwiek decyzji. Równocześnie Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania i efekty tychże działań Usługobiorcy, podejmowane w jego pracy zawodowej.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności:

  1. za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania z usług przez Usługobiorców w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem;
  2. za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia usług w przypadku gdy nastąpiło to z winy Usługobiorcy bądź ze względu na naruszenie przepisów prawa lub Regulaminu;
  3. za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z wykorzystaniem przez Usługobiorcę danych oraz informacji udostępnianych w ramach świadczenia usług w celach gospodarczych, inwestycyjnych, biznesowych itp.;

§ 8
Przetwarzanie danych osobowych Usługobiorcy

 1. Administratorem danych osobowych Usługobiorcy zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO będzie Paweł Nowak, „Nowy” Paweł Nowak z siedzibą w Gliwicach przy ul. Styczyńskiego 20/4, 44-100 Gliwice, NIP: 6312477264. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Na potrzeby Polityki Prywatności „Usługodawca” realizuje „RODO”, którym jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Usługobiorca szanuje prawo do prywatności i dba o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 4. Dane osobowe podawane w formularzu zgłoszeniowym są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
 5. Usługodawca jest administratorem danych Usługobiorców. Oznacza to, że przetwarza dane Usługobiorcy jak: imię, nazwisko, adres e-mail, zawód, typ szkoły.
 6. Dane osobowe przetwarzane są:
  1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  2. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  3. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
  4. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą: w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Usługobiorcę.
 7. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 8. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kontakt@nowy.me 
 9. Usługobiorca zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych Usługobiorcy po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują go do retencji danych.
 10. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Usługobiorcy oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 11. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 12. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 13. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 14. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez Usługodawcę albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

§ 9
Rozwiązanie umowy o świadczenie usług

 1. Umowa o świadczenie Konsultacji rozwiązuje się z momentem zakończenia Programu.
 2. Usługobiorca ma prawo do wcześniejszego rozwiązania umowy z każdego powodu i na każdym etapie, po wyrażeniu odpowiedniego oświadczenia woli w formie elektronicznej.
 3. Usługodawca ma prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku wskazanym w § 7 ust. 5.

§ 10
Postanowienia końcowe Regulaminu

 1. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu, w każdym czasie.
 2. Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące Usług oraz oświadczenia do Usługodawcy Usługobiorca może kierować na adres poczty elektronicznej, wskazany w § 2 ust. 1 Regulaminu.
 3. Regulamin wchodzi w życie dnia 15 kwietnia 2020 roku.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia wygody przy korzystaniu z pełnej funkcjonalności. Warunki przechowywania i dostępu do plików cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.