Polityka prywatności

 1. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu Internetowego – wudsilesia.pl jest Paweł Nowak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Nowy” Paweł Nowak z siedzibą w Gliwicach przy ul. Styczyńskiego 20/4,  NIP: 631- 47-72-64 – zwany dalej „Administratorem” i będący jednocześnie właścicielem Serwisu Internetowego.
  2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).
  3. Administrator zbiera dane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów, przetwarza je zgodnie  z prawem i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie. Administrator nie udostępnia danych żadnym nieuprawnionym do tego zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa odbiorcom.

  2. PRZETWARZANIE DANYCH ORAZ ICH ODBIORCY

  1. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynikają z działań podejmowanych przez Użytkownika w Serwisie Internetowym. Administrator przetwarza dane osobowe w celu:

  • rejestracji Uczestników Konferencji WUD SILESIA,
  • rejestracja Uczestników na wydarzenia realizowane przez Akademię WUD Silesia,
  • przesyłania newsletter’a dla Uczestników Konferencji WUD SILESIA,
  • zbierania danych statystycznych.

  2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników korzystających z Serwisu Internetowego:

  • imię i nazwisko,
  • adres poczty elektronicznej,
  • miasto,
  • organizacja,
  • rola w organizacji.

  W wypadku Użytkowników niebędących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Użytkownika.

  3. Podstawę prawną przetwarzania danych o których mowa w pkt 2 stanowi art. 6 ust. 1 litera a), b), f) RODO tj. odpowiednio zgoda Użytkowników, konieczność przetwarzania danych na potrzeby zawartej z Administratorem umowy lub uzasadnione interesy Administratora.

  4. Podanie danych osobowych przez Użytkownika nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że realizacja usług świadczonych przez Administratora nie będzie możliwa.

  5. Odbiorcami danych osobowych Użytkownika są zwłaszcza podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa (w tym właściwe organy podatkowe, inne organy administracji państwowej – sądy, prokuratura, policja, komornik), uprawnieni pracownicy Administratora, podmiot zajmujący się obsługą prawną Administratora, a także  podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi hostingu, administracji, utrzymywania oraz zarządzania Serwisem Internetowym.

  6. Dane Użytkownika przetwarzane będą przez Administratora do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania tj.:

  • w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań Użytkownika ograniczających tę zgodę,
  • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora, do czasu zgłoszenia przez Użytkownika skutecznego sprzeciwu,
  • w celach podatkowych i rachunkowych w zakresie i przez czas zgodny                             z obowiązującymi przepisami.

  7. Administrator  nie będzie przekazywać danych osobowych Użytkownika podmiotom z siedzibą poza granicami Polski.

  3. PRAWO DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH ZMIANY

  1. Oprócz prawa do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych, Użytkownikowi w przypadku spełnienia ustawowych przesłanek, przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo dostępu do przechowywanych danych osobowych, w szczególności Użytkownik może uzyskać informacje o celu przetwarzania, kategorii danych osobowych, kategoriach adresatów, którym udostępniono lub którym zostaną udostępnione ich dane osobowe, planowany okres przechowywania,
  • prawo do sprostowania nieprawidłowych lub uzupełnienia niekompletnych danych,
  • prawo do usunięcia przechowywanych danych osobowych, o ile nie obowiązują umowne okresy przechowywania albo Administrator nie jest zobowiązany do przestrzegania innych ustawowych obowiązków lub nie ma uprawnień do egzekwowania ustawowych praw w tym zakresie,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli Użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, jednak Użytkownik nie zgadza się na usunięcie; Administrator nie potrzebuje już danych, są one jednak potrzebne Użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych albo jeśli złożono sprzeciw wobec przetwarzania w rozumieniu art. 21 RODO,
  • prawo do przenoszenia danych, tzn. prawo do przesłania na zlecenie Użytkownika przechowywanych przez Administratora danych w popularnym, maszynowym formacie albo żądanie przekazania danych do innego Administratora,
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Z reguły można w tym celu skontaktować się z organem nadzorczym właściwym dla zwykłego miejsca zamieszkania lub miejsca pracy albo dla siedziby Administratora.

  2. W warunkach określonych w art. 21 ust. 1 RODO Użytkownik może wyrazić sprzeciw na przetwarzanie danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą.

  3. Prawo sprzeciwu o którym mowa w pkt 2 obowiązuje dla wszystkich celów przetwarzania wskazanych w niniejszych informacjach o ochronie danych, przetwarzanych na podstawie artykułu 6 ust. 1 litera f) RODO.

  4. Użytkownik zawsze ma prawo wycofania udzielonej zgody. Konsekwencją wycofania zgody przez Użytkownika nie jest bezskuteczność przetwarzania danych na podstawie prawidłowo udzielonej zgody do momentu jej wycofania.

  4. ZABEZPIECZENIE DANYCH

  1. Administrator oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić Użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania ze Serwisu Internetowego. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, danych, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych, aniżeli pliki mechanizmów destrukcyjnych należy zgłaszać Administratorowi na jego adres poczty elektronicznej wskazany w postanowieniach końcowych w pkt 7.
  2. Administrator nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej, z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Użytkownika. Informacje takie nie są również udostępniane drogą tradycyjnej korespondencji, e-mailową i telefoniczną.

  5. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

  Niniejsza Polityka Prywatności może ulegać zmianom, które będą publikowane na stronie Serwisu internetowego. W przypadku zmian Polityki, obowiązują one od dnia ich ogłoszenia na stronach w/w Serwisu, a jako że wymagają one zgody obu stron, dotyczą one zgód na przetwarzanie danych osobowych udzielonych po dacie dokonania zmiany Polityki Prywatności. W odniesieniu do zgód na przetwarzanie danych osobowych udzielonych przed zmianą Polityki Prywatności, zastosowanie ma Polityka Prywatności w brzmieniu obowiązującym w chwili udzielenia zgody.

  7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Serwis Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Serwisu Internetowego.
  2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
  3. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
  4. Użytkownik ma możliwość skontaktowania się z Administratorem na kilka sposobów. Możliwy jest kontakt mailowy czy też poczty tradycyjnej. Jeżeli Użytkownik nawiązuje kontakt z Administratorem, dane osobowe, które dobrowolnie w związku z tym udostępnia, Administrator wykorzystuje wyłącznie do kontaktu z Użytkownikiem i obsługi jego zapytania.
  5. Jeżeli chcesz skontaktować się z Administratorem skorzystaj z danych kontaktowych wskazanych poniżej adres email: kontakt@wudsilesia.pl
Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia wygody przy korzystaniu z pełnej funkcjonalności. Warunki przechowywania i dostępu do plików cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.