Regulamin Festiwalu WUD Silesia 2024

I. Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Organizatorem Festiwalu WUD Silesia, zwanej dalej „Festiwalem”, jest Paweł Nowak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Nowy” Paweł Nowak z siedzibą w Gliwicach przy ul. Styczyńskiego 20/4, 44-100 Gliwice, NIP: 631- 47-72-64, zwany dalej „Organizatorem”.
 2. Festiwal odbędzie się stacjonarnie w dniach 18-23 marca 2024 roku.
 • W dniach 18 – 22 marca 2024 r., w godzinach 9:00 – 20:00 odbywać się będą warsztaty, wykłady i spotkania w budynkach Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach oraz w Science Kato Corner.
 • W dniu 23 marca 2023 r., w godzinach 9:00 – 18-00 odbędzie się konferencja w budynku ASP w Katowicach przy ul. Raciborskiej 50.
 1. Równolegle do Festiwalu odbędzie się wystawa „SZTUKA POLECANIA na czasy rozpędzonej kultury”. Wstęp na wystawę, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, będzie otwarty.

§ 2

Komunikaty oraz informacje dotyczące Festiwalu będą publikowane na stronie www.wudsilesia.pl, a wszelkie pytania dotyczące Festiwalu należy kierować drogą elektroniczną na adres: kontakt@wudsilesia.pl. Organizator zastrzega sobie prawo do odpowiadania na zadane pytania oraz kontaktowania się z Uczestnikami Festiwalu oraz wszelkimi Zainteresowanymi za pośrednictwem poczty e-mail oraz platform Facebook, Linkedin oraz Instagram, w zależności od wybranej metody kontaktu.

§ 3

 1. Celem Festiwalu WUD Silesia jest promowanie i popularyzacja wiedzy na temat projektowania użytecznych produktów i usług oraz roli i odpowiedzialności projektantów we współczesnym świecie. Tematem przewodnim Festiwalu będzie hasło „Miasto Wiedzy”.
 2. Uczestnikiem Festiwalu może być każda osoba fizyczna, która dokona zgłoszenia zgodnie z § 5 niniejszego Regulaminu. Zgłaszając swój udział w Festiwalu, Uczestnik akceptuje niniejszy Regulamin.
 3. Akceptacja niniejszego Regulaminu oznacza, że Uczestnik został poinformowany przez Organizatora o sposobie przeprowadzania Festiwalu, czasie jej trwania oraz treści niniejszego Regulaminu i akceptuje warunki określone przez Organizatora, a także akceptuje warunki i zasady obowiązujące na terenie organizacji Festiwalu oraz zobowiązuje się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa obowiązujących na tym terenie.

 

II. Warunki uczestnictwa w Festiwalu w charakterze Uczestnika

§ 4

 1. Udział w Festiwalu jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Festiwalu jest dokonanie rejestracji w terminie i trybie wskazanym w § 5 niniejszego Regulaminu.
 3. Dokonując rejestracji Uczestnik oświadcza, że nie istnieją żadne przeciwwskazania, w tym dotyczące jego zdrowia, które mogłyby mieć wpływ na możliwość udziału w Festiwalu (w szczególności choroby przewlekłe, bądź wymagające zapewnienia specjalistycznej opieki medycznej, bądź konieczność hospitalizacji) oraz, że jest w stanie pod względem zdrowotnym wziąć udział w Festiwalu.
 4. Uczestnik nie może dochodzić względem Organizatora żadnych roszczeń, związanych z pogorszeniem stanu zdrowia Uczestnika podczas trwania Festiwalu, jeśli nastąpił on w wyniku niepoinformowania Organizatora o istnieniu okoliczności wskazanych w ust. 3, podania w tym zakresie nieprawdziwych informacji lub wprowadzenia Organizatora w błąd.
 5. Zabrania się uczestniczenia w Festiwalu osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających oraz ich spożywania w trakcie Festiwalu.
 6. W trakcie Festiwalu Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa obowiązujących w miejscu Festiwalu.
 7. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminów obiektów, w których odbywać się będzie Festiwal.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo zastosowania środków dyscyplinarnych, włącznie z wykluczeniem Uczestnika z dalszego udziału w Festiwalu wobec Uczestnika łamiącego przepisy prawa oraz zasady przyzwoitego zachowania.
 9. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia, zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Festiwalem, jak również w miejscach zakwaterowania.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody osobiste i majątkowe, które mogą wystąpić u Uczestnika przed, w trakcie lub po zakończeniu Festiwalu.

§ 5

 1. Uczestnik chcący wziąć udział w Festiwalu musi spełnić łącznie poniższe warunki:
  1. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych lub posiadać zgodę rodzica / opiekuna na wzięcie udziału w Festiwalu – przedmiotową zgodę musi przedłożyć Organizatorowi;
  2. wypełnić wymagane pola formularza zgłoszeniowego do którego link znajduje się na Stronie Internetowej Organizatora (http://www.wudsilesia.pl/), poprzez podanie swojego imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz firmy lub szkoły Uczestnika, a także krótkiego uzasadnienia swojej kandydatury w Festiwalu;
  3. zaakceptować Regulamin oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Wydarzenia;
  4. w celu dokonania zgłoszenia uczestnictwa w Wydarzeniu, należy po prawidłowym wypełnieniu formularza zgłoszeniowego nacisnąć na przeznaczony do tego przycisk widoczny przy formularzu: „WYŚLIJ”.
 2. Dokonanie zgłoszenia udziału w Festiwalu za pomocą formularza zgłoszeniowego, o którym mowa w ust. 1 b) powyżej, będzie możliwe od 19 lutego 2024 r. (od godz. 10:00) do 25 lutego 2024 r (do godz. 23:59).
 3. Limit miejsc jest ograniczony. W Festiwalu może wciąż udział maksymalnie 400 osób, z czego w sobotniej konferencji 200 osób.
 4. Zabrania się wszelkich działań powodujących lub mogących spowodować wprowadzenie w błąd Organizatora lub innych Uczestników rejestracji, zakłócanie prawidłowości przebiegu rejestracji lub naruszenie jej bezpieczeństwa. Działania takie będą skutkować odmową uczestnictwa w Festiwalu. Decyzję o odmowie uczestnictwa w Festiwalu podejmuje Organizator.
 5. Organizator ma prawo dowolnego wydłużenia czasu trwania rejestracji, w szczególności w przypadku tymczasowej awarii serwera.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania pytań i udzielenia odpowiedzi przez system rejestracyjny, w tym w szczególności w sytuacji nadmiernego obciążenia, awarii serwisu, bądź innych nieprzewidywalnych okoliczności.
 7. Osoby rejestrujące się mogą zgłaszać uwagi, reklamacje i zastrzeżenia do przebiegu rejestracji drogą elektroniczną na adres podany w § 2, najpóźniej w terminie 3 dni od zakończenia rejestracji. Wszystkie zgłoszenia zostaną rozpatrzone przez Organizatora w terminie 7 dni roboczych od zakończenia rejestracji, a o uznaniu ich zasadności lub bezzasadności Uczestnicy zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 8. Ocena przesłanych przez Uczestników zgłoszeń nastąpi w oparciu o wartość merytoryczną odpowiedzi udzielonych na zadane pytania oraz poprzez ocenę sposobu umotywowania chęci uczestnictwa w Festiwalu. Ocena ta dokonywana będzie swobodnie przez Organizatora lub Prelegentów. Wyniki procesu rejestracji zostaną wysłane do Uczestników drogą elektroniczną.
 9. Każdy Uczestnik, który pomyślnie przeszedł proces rejestracji w przeciągu 72 godzin od chwili otrzymania informacji o tym fakcie, zgodnie z ust. 7, ma obowiązek potwierdzić swój udział, przesyłając potwierdzenie uczestnictwa za pomocą poczty elektronicznej. W przypadku braku takiego potwierdzenia traci on prawo udziału w Festiwalu.
 10. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Festiwalu, Uczestnik powinien poinformować Organizatora o tym fakcie drogą elektroniczną.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania prawa uczestnictwa w Festiwalu Uczestnikowi z listy rezerwowej w sytuacjach określonych w ostatnim zdaniu ust. 9 oraz w ust. 10.

 

III. Zgody i prawa Uczestnika

§ 6

  1. Warunkiem uczestnictwa w Festiwalu jest podanie prawdziwych danych osobowych.
  2. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora oraz przekazanie tych danych innym podmiotom zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 ze zm.) w celu dokonania niezbędnych czynności związanych z organizacją i uczestnictwem w Festiwalu i jej następnych edycjach.
  3. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Organizator jest administratorem jego danych osobowych i że przysługuje mu prawo przetwarzania danych osobowych oraz, że podanie tych danych przez uczestnika jest dobrowolne ale jest warunkiem koniecznym udziału w Festiwalu Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w Festiwalu. Uczestnicy mają prawo wglądu oraz poprawiania swoich danych osobowych. Kontakt z Administratorem możliwy jest poprzez adres email: kontakt@wudsilesia.pl
  4. Dane osobowe Uczestnika są pozyskiwane wyłącznie do celów Festiwalu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.
  5. Uczestnik wyraża zgodę na przekazanie podmiotom współpracującym z Organizatorem ich danych osobowych, a także faktów biograficznych udostępnionych przed i podczas Festiwalu i na wykorzystywanie ich w działaniach związanych z Festiwalem (dotyczy tej i innych edycji Festiwalu), w szczególności danych i faktów przekazanych Organizatorowi podczas rejestracji.
  6. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych, o których mowa w 5 pkt 1 b), przez Organizatora w celach związanych z organizacją Festiwalu, zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka zgody, będącego częścią formularza zgłoszeniowego.
  7. Zgoda Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w dowolnym momencie, a wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Wycofanie zgody, o której mowa w ust. powyżej, wiązać się będzie z rezygnacją Uczestnika z udziału w Festiwalu.

§ 7

  1. Przesłanie zgłoszenia udziału w Festiwalu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku Uczestnika na stronie internetowej prowadzonej przez Organizatora pod adresem: http://www.wudsilesia.pl/, oraz na profilach Organizatora w mediach społecznościowych, o której to zgodzie mowa w art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1944 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
  2. Uczestnik wyraża zgodę na rejestrację przebiegu Festiwalu w formie nagrań audiowizualnych i dźwiękowych. Ponadto Uczestnik wyraża zgodę na utrwalenie lub wykorzystanie ich wizerunku oraz zarejestrowanych materiałów z ich udziałem, w tym również udzielonych wywiadów w czasie trwania Festiwalu, jak i po jej zakończeniu w celu prowadzenia działań promocyjno-marketingowych przez Organizatora, głównie dotyczących tej i kolejnych edycji Festiwalu. Uczestnik wyraża zgodę na przekazanie podmiotom współpracującym z Organizatorem zarejestrowanych materiałów z ich udziałem, w tym również udzielonych wywiadów w czasie trwania Festiwalu, jak i po jej zakończeniu.
  3. Uczestnik nie otrzymuje wynagrodzenia z tytułu udzielenia zgody, o której mowa w ust. 2 powyżej, oraz wykorzystania ich wizerunku w wyżej wymienionych materiałach przez Organizatora oraz podmiotów współpracujących z Organizatorem.
  4. W przypadku uznania, że materiały przygotowane z wykorzystaniem wizerunku Uczestników Festiwalu zawierają dane osobowe, za podstawę przetwarzania danych osobowych uważa się prawnie uzasadniony interes Administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt f RODO, sprowadzający się do możliwości informowania o prowadzonej przez Administratora działalności oraz organizowanych przez niego wydarzeniach.

§ 8

 1. Uczestnicy Festiwalu maja możliwość skorzystania z oferowanej przez Organizatora usługi newslettera. Wymaga to dokonania zgłoszenia za pośrednictwem strony internetowej prowadzonej przez Organizatora oraz podania adresu e-mail. Podstawą prawną przetwarzanie danych osobowych w takim przypadku będzie prawnie uzasadniony interes Administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt f RODO, sprowadzający się do możliwości informowania o prowadzonej przez Administratora działalności oraz organizowanych przez niego wydarzeniach.

§ 9

 1. Uczestnik ma prawo dostępu do przechowywanych danych osobowych, prawo do sprostowania nieprawidłowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, prawo do usunięcia przechowywanych danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą.
 2. Dane osobowe Uczestnika nie będą podlegały profilowaniu.

§ 10

 1. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą przekazanych danych w związku z Festiwalu. Uczestnik ponosi odpowiedzialność w szczególności za podanie nieprawdziwych lub nieaktualnych danych kontaktowych, które utrudniają lub uniemożliwiają skontaktowanie się przez Organizatora z Uczestnikiem Festiwalu.
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych lub danych innej osoby.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikiem Festiwalu wynikające z przyczyn od niego niezależnych.

§ 11

 1. Organizator nie ponosi żadnych kosztów ponoszonych przez Uczestnika w związku z uczestnictwem w Festiwalu, w szczególności nie zapewnia zakwaterowania na czas trwania Festiwalu ani zwrotu kosztów za przejazd.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości zgłoszenia się przez Uczestnika na Festiwal lub braku przekazania danych osobowych z przyczyn niezależnych od Organizatora.

 

IV. Postanowienia końcowe

§ 12

 1. Warunkiem uczestnictwa w Festiwalu jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu są wyłączną podstawą do organizacji Festiwalu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora.
 3. Niniejszy Regulamin Festiwalu będzie dostępny do wglądu na stronie internetowej wudsilesia.pl.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad przeprowadzenia Festiwalu, w tym treści niniejszego Regulaminu. Zmiany te obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie internetowej Festiwalu.
 5. Wszelkie spory wynikłe z tytułu nieprzestrzegania Regulaminu będą rozstrzygane przez Sąd właściwy, według siedziby Organizatora.
 6. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego.
Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia wygody przy korzystaniu z pełnej funkcjonalności. Warunki przechowywania i dostępu do plików cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.