Regulamin naboru na wystawę „Sztuka Polecania na czasy rozpędzonej kultury”

I. Informacje ogólne

§ 1

 1. Wystawa “Sztuka Polecania na czasy rozpędzonej kultury” to przegląd autorskich “twórczych poleceń” – prac artystycznych, które przedstawiają interpretację ważnych dla autorek / autorów źródeł wiedzy i inspiracji (np. idea, książka, film, fragment tekstu kultury, utwór muzyczny etc.). Podczas wystawy będziemy prezentowali zarówno zgłoszoną pracę, jak i informacje na temat wybranej przez autorów/autorki inspiracji.
 2. Nabór prac w ramach Open Call „Sztuka Polecania” trwa od 22 stycznia 2024 do 18 lutego 2024.
 3. Do 23 lutego 2024 zostaną przesłane informacje zwrotne dotyczące kwalifikacji prac oraz opublikowana lista twórców zaproszonych do udziału w wystawie. 
 4. Zakwalifikowane prace powinny zostać dostarczone do Organizatorów najpóźniej 29 lutego 2024.
 5. Otwarcie wystawy i wernisaż planowany jest na 18 marca 2024 w przestrzeni galeryjnej ASP w Katowicach przy ulicy Raciborskiej 50, oraz w Artspace.Minus 1 w Katowicach. Wystawa potrwa 3 tygodnie.
 6. Spotkanie informacyjne dla zainteresowanych uczestnictwem w naborze odbędzie się w formie spotkania online 1 lutego 2024 o godzinie 19.00. O szczegółach będziemy informować na naszych kanałach social media
 7. Organizatorem naboru prac na wystawę ”SZTUKA POLECANIA na czasy rozpędzonej kultury” jest WUD Silesia realizowany przez NOWY Paweł Nowak.
 8. Partnerem Głównym wystawy jest Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach.
 9. Kontakt do organizatorów: art@wudsilesia.pl

II. Zasady uczestnictwa w naborze

§ 2

 1. Do udziału w Wystawie Uczestnicy mogą zaproponować do trzech prac i/lub działań artystycznych. 
 2. Zgłoszenia do naboru mogą być nadsyłane indywidualne, lub zespołowo.
 3. Uczestnicy są zobowiązani do przesłania wypełnionych Karty UczestnictwaKarty Zgłaszanej Pracy wraz z załącznikami.
 4. Załączona dokumentacja (np.fotografie dzieł, szkice koncepcyjne) powinna być przygotowana w
  formacie plików pdf lub jpg opisanych imieniem, nazwiskiem autorów i tytułem dzieła.
 5. Do każdej zgłaszanej pracy należy wypełnić osobne zgłoszenie. 
 6. Zgłaszając pracę Uczestnicy oświadczają, że praca jest ich autorstwa i nie posiada wad prawnych. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wad prawnych zgłoszonej pracy, wyłączną odpowiedzialność ponosi Uczestnik.
 7. W naborze mogą brać udział osoby nieletnie pod warunkiem dokonania zgłoszenia przez rodzica lub opiekuna.
 8. Wyboru prac na wystawę i wydarzenia festiwalowe dokonują kuratorki Agata Magdalena Nowak (WUD Silesia), Karolina Maria Wiśniewska (ASP Wrocław), Hanna Sitarz (ASP Katowice).
 9. Kuratorki zastrzegają sobie prawo do kontaktowania się z uczestnikami w razie potrzeby dodatkowego doprecyzowania informacji podanych w zgłoszeniach.
  1. Kuratorki zastrzegają sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia bez podania przyczyny.
 10. O wynikach naboru zostaną poinformowane wszystkie osoby uczestniczące do dnia 23 lutego 2024 drogą elektroniczną na adres mailowy podany w zgłoszeniu.
 11. Uczestnicy zakwalifikowani do wystawy zobowiązują się dostarczyć zakwalifikowane prace do dnia 29 lutego 2024 r. na własny koszt, osobiście lub przesyłką Inpost do paczkomatu (szczegóły odbioru zostaną podane indywidualnie zakwalifikowanym artystom). Prace muszą być odpowiednio, bezpiecznie zapakowane.
 12. Organizator i Partner Główny nie oferują honorarium dla zakwalifikowanych uczestników. Uczestnicy, których dzieła zostaną zakwalifikowane do udziału w wystawie “SZTUKA POLECANIA na czasy rozpędzonej kultury” otrzymają imienne certyfikaty udziały w wydarzeniu, rzeczowe podziękowania, oraz… dużo ciekawych poleceń. 
 13. Zakwalifikowani Uczestnicy wyrażają zgodę na wykonanie dokumentacji fotograficznej i wideo dostarczonych na wystawę dzieł oraz wykorzystanie ich w celach promocyjnych wystawy.
 14. Organizator i Partner Główny nie zapewniają ubezpieczenia prac na czas transportu i ekspozycji. Uczestnicy mogą zadbać o ubezpieczenie we własnym zakresie. Jednocześnie Organizator i Partner Główny zapewnia, że montaż, ekspozycja i demontaż odbędą się z pełną dbałością o bezpieczeństwo prac.
 15. Organizator, Partner Główny nie biorą odpowiedzialności finansowej ani cywilnej za prace nadesłane przez Uczestników.

III. RODO

§ 3

 1. Administratorem danych osobowych jest Paweł Nowak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Nowy Paweł Nowak, ul. Styczyńskiego nr 20/4, 44-100 Gliwice, NIP: 6312477264, REGON: 363635303.
 2. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
 3. Dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
 4. Administrator nie wyznaczył Inspektora ochrona danych osobowych.

§ 4 Administrowanie danymi

 1. Administrator nie będzie przetwarzał danych osobowych, które nie pochodzą bezpośrednio od Pani/Pana.
 2. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, nr telefonu.

§ 5 Cele przetwarzania danych osobowych, podstawa prawna oraz uzasadniony interes prawny Administratora

 1. Celem przetwarzania danych Uczestników jest świadczenie na rzecz ich usług drogą elektroniczną, w tym przeprowadzenie naboru prac na wystawę „Sztuka polecania”.
 1. Podstawę prawną przetwarzania danych w celach, o których mowa w ust. 1 stanowi art. 6 ust. 1 litera b), c) i f) RODO, co oznacza, ze przetwarzanie danych jest uzasadnione w przypadku:
  a) gdy jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  b) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  c) gdy jest to niezbędne do celów wynikających w prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez osobę trzecią, z wyjątkami przewidzianymi w RODO.
 2. Podanie danych osobowych przez Uczestnika nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że realizacja usług świadczonych przez Administratora nie będą możliwe.
 3. Odbiorcą danych osobowych Uczestnika są zwłaszcza podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa (w tym właściwe organy podatkowe, inne organy administracji państwowej – sądy, prokuratura, policja, komornik), podmiot zajmujący się obsługą prawną Administratora oraz biuro rachunkowe prowadzące księgowość Administratora.
 4. Dane Uczestnika przetwarzane będą przez Administratora do czasu ustania podstawy do ich przetwarzania tj.:
  a) w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań Użytkownika ograniczających tę zgodę,
  b) w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy, przez czas jej wykonywania i do momentu upływu przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy,
  c) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora, do czasu zgłoszenia przez Uczestnika skutecznego sprzeciwu,
  d) w celach podatkowych i rachunkowych w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami.

§ 6 Prawa Uczestnika

 1. Oprócz prawa do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych, Uczestnikom w przypadku spełnienia ustawowych przesłanek, przysługują następujące uprawnienia:
  a) prawo dostępu do przechowywanych danych osobowych, w szczególności Uczestnicy mogą uzyskać informacje o celu przetwarzania, kategorii danych osobowych, kategoriach adresatów, którym udostępniono lub którym zostaną udostępnione ich dane osobowe, planowany okres przechowywania,
  b) prawo do sprostowania nieprawidłowych lub uzupełnienia niekompletnych danych,
  c) prawo do usunięcia przechowywanych danych osobowych, o ile nie obowiązują umowne okresy przechowywania albo Administrator nie jest zobowiązany do przestrzegania innych ustawowych obowiązków lub nie ma uprawnień do egzekwowania ustawowych praw w tym zakresie,
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  e) prawo do przenoszenia danych, tzn. prawo do przesłania na zlecenie Uczestnika przechowywanych przez Administratora danych w popularnym, maszynowym formacie albo żądanie przekazania danych do innego Administratora,
  f) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Z reguły można w tym celu skontaktować się z organem nadzorczym właściwym dla zwykłego miejsca zamieszkania lub miejsca pracy albo dla siedziby Administratora.
 2. W warunkach określonych w art. 21 ust. 1 RODO Użytkownik może wyrazić sprzeciw na przetwarzanie danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą.
 3. Prawo sprzeciwu o którym mowa w ust. 2 obowiązuje dla wszystkich celów przetwarzania wskazanych w niniejszych informacjach o ochronie danych, o ile dane te są przetwarzane na podstawie artykułu 6 ust. 1 litera f) RODO.
 4. Uczestnik zawsze ma prawo wycofania udzielonej zgody. Konsekwencją wycofania zgody przez Uczestnika nie jest bezskuteczność przetwarzania danych na podstawie prawidłowo udzielonej zgody do momentu jej wycofania.

§ 7 Informacja o plikach cookies

 1. Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym (np. komputerze, laptopie, smartfonie) oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
 2. Szczegółowe informacje w przedmiocie plików cookies stosowanych w ramach Serwisu dostępne są w sekcji ,,Polityka Cookies”. –  Trzeba to inaczej opisać. Jeżeli wystawa będzie w ramach WUD to w sumie może zostać.

§ 8 Zabezpieczanie danych osobowych

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić Użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie przetwarzania ich danych osobowych i w tym celu:
a) stosuje wymagane prawem środki techniczne i organizacyjne, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych;
b) stosuje środki zapewniające zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania;
c) zapewnia Uczestnikom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych.

§ 9 Nawiązywanie kontaktu z Administratorem

 1. Uczestnik ma możliwość skontaktowania się z Administratorem na kilka sposobów. Możliwy jest kontakt mailowy, czy też za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Jeżeli Użytkownik nawiązuje kontakt z Administratorem, dane osobowe, które dobrowolnie w związku z tym udostępnia, Administrator wykorzystuje wyłącznie do kontaktu z Użytkownikiem i obsługi jego zapytania.
 2. Jeżeli chcesz skontaktować się z Administratorem skorzystaj z danych kontaktowych wskazanych poniżej:
  a) adres korespondencyjny: ul. Styczyńskiego 20/4, 44-100 Gliwice,
  b) adres email: nowy@nowy.me,
Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia wygody przy korzystaniu z pełnej funkcjonalności. Warunki przechowywania i dostępu do plików cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.