Regulamin Szkolenia „Jak podejmować decyzje w warunkach wysokiej niepewności?

I. Postanowienia ogólne

§1

 1. Organizatorem Szkolenia „Jak podejmować decyzje w warunkach wysokiej niepewności?”, zwanego dalej Szkoleniem lub Wydarzeniem, jest Paweł Nowak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Nowy” Paweł Nowak  z siedzibą w Gliwicach przy ul. Styczyńskiego 20/4, 44-100 Gliwice, NIP: 631-247-72-64, reprezentowany przez Pawła Nowaka, zwany dalej Organizatorem.
 2. Szkolenie odbędzie się w dnia 10. listopada 2023 r. w Katowicach oraz 1. grudnia 2023r. w Warszawie.
 3. Wydarzenie będzie się odbywać w języku polskim, zgodnie z programem Wydarzenia zamieszczonym na stronie:
  1. Katowice: https://wudsilesia.pl/wydarzenia/szkolenie-jak-podejmowac-decyzje-w-warunkach-wysokiej-niepewnosci-katowice_11_2023/
  2. Warszawa: https://wudsilesia.pl/wydarzenia/jak-podejmowac-decyzje-w-warunkach-wysokiej-niepewnosci-szkolenie-warszawa_12_2023/

§2

Komunikaty oraz informacje dotyczące Szkolenia będą publikowane na stronie www.wudsilesia.pl, a wszelkie pytania dotyczące Szkolenia należy kierować drogą elektroniczną na adres: akademia@wudsilesia.pl. Organizator zastrzega sobie prawo do odpowiadania na zadane pytania oraz kontaktowania się z Uczestnikami Szkolenia za pośrednictwem poczty e-mail, na wskazany adres mailowy.

§3

 1. Akceptacja niniejszego Regulaminu oznacza, że zarówno Uczestnik:
  1. został poinformowany przez Organizatora o cenie Szkolenia, sposobie jego przeprowadzania, czasie jego trwania oraz treści niniejszego Regulaminu i akceptuje warunki określone przez Organizatora,
  2. akceptuje warunki i zasady obowiązujące na terenie organizacji Szkolenia oraz zobowiązuje się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa obowiązujących na tym terenie.

II. Warunki uczestnictwa w Szkolenia w charakterze Uczestnika

§4

 1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest:
  1. Dokonanie zgłoszenia rejestracyjnego za pośrednictwem strony internetowej WUD Silesia w następstwie którego Organizator wystawi fakturę proforma.
  2. Uregulowanie należności wynikającej z faktury proforma (Nie otrzymanie zapłaty za fakturę pro-forma w ciągu 5 dni roboczych oznacza anulację zamówienia.)
  3. Po otrzymaniu płatności i zakończeniu rejestracji Organizator potwierdza Uczestnikowi udział poprzez wysłanie faktury oraz informacji drogą elektroniczną.
 1. Dokonując rejestracji Uczestnik oświadcza, że nie istnieją żadne przeciwwskazania, w tym dotyczące jego zdrowia, które mogłyby mieć wpływ na możliwość udziału w Szkoleniu (w szczególności choroby przewlekłe, bądź wymagające zapewnienia specjalistycznej opieki medycznej, bądź konieczność hospitalizacji) oraz, że jest w stanie pod względem zdrowotnym wziąć udział w Szkoleniu.
 2. Uczestnik nie może dochodzić względem Organizatora żadnych roszczeń, związanych z pogorszeniem stanu zdrowia Uczestnika podczas trwania Szkolenia, jeśli nastąpił on w wyniku niepoinformowania Organizatora o istnieniu okoliczności wskazanych w ust. 2, podania w tym zakresie nieprawdziwych informacji lub Szkoleniu osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających oraz ich spożywania w trakcie Szkolenia.
 3. W trakcie Szkolenia Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa obowiązujących w miejscu Szkolenia.
 4. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminów obiektu, którym odbywać się będzie Szkolenie.
 5. Wobec Uczestnika łamiącego przepisy prawa oraz zasady przyzwoitego zachowania, Organizator zastrzega sobie prawo zastosowania środków dyscyplinarnych, włącznie z wykluczeniem Uczestnika z dalszego udziału w Szkoleniu.
 6. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia, zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane ze Szkoleniem, jak również w miejscach zakwaterowania.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody osobiste i majątkowe, które mogą wystąpić u Uczestnika przed, w trakcie lub po zakończeniu Szkolenia.

§5

 1. Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu rejestracji na Szkolenie:
  1. rejestracja na Szkolenie odbywać się będzie wyłącznie za pośrednictwem sieci Internet,
  2. liczba miejsc na Szkolenie jest ograniczona,
  3. rejestracja trwać będzie:
   1. w przypadku szkolenia w Katowicach od 23 sierpnia do 3 listopada 2023 roku, chyba że w wcześniejszym terminie wyczerpaniu ulegnie pula miejsc na Szkolenie.
   2. w przypadku szkolenia w Warszawie od 23 sierpnia do 24 listopada 2023 roku, chyba że w wcześniejszym terminie wyczerpaniu ulegnie pula miejsc na Szkolenie.
  4. o rejestracji na Szkolenie każdy Uczestnik zostanie poinformowany drogą elektroniczną.
 1. Zabrania się wszelkich działań powodujących lub mogących spowodować wprowadzenie w błąd Organizatora lub innych Uczestników rejestracji, zakłócanie prawidłowości przebiegu rejestracji lub naruszenie jej bezpieczeństwa. Działania takie będą skutkować odmową uczestnictwa w Szkolenia. Decyzję o odmowie uczestnictwa w Szkolenia podejmuje Organizator.
 2. Organizator ma prawo dowolnego wydłużenia czasu trwania rejestracji, w szczególności w przypadku tymczasowej awarii serwera.
 3. Osoby rejestrujące się mogą zgłaszać uwagi, reklamacje i zastrzeżenia do przebiegu rejestracji drogą elektroniczną na adres podany w § 2, najpóźniej w terminie 3 dni od zakończenia rejestracji. Wszystkie zgłoszenia zostaną rozpatrzone przez Organizatora w terminie 7 dni roboczych od zakończenia rejestracji, a o uznaniu ich zasadności lub bezzasadności Uczestnicy zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 4. Rezygnacja z uczestnictwa w Szkoleniu jest możliwa do 10 dni przed dniem szkolenia. Chęć rezygnacji należy wysłać na adres mailowy: nowy@nowy.me Po tym terminie rezygnacja z uczestnictwa w Szkoleniu nie jest możliwa.
 5. Po powyższym terminie Uczestnik może jedynie przekazać bilet innej osobie informując o tym fakcie Organizatora i podając wymagane w formularzu dane osoby. W następstwie zmiany Uczestnika Organizator wystawi fakturę korygującą. Przekazanie biletu może nastąpić nie później niż na 3 dni przed datą szkolenia. Ewentualne rozliczenia następują wyłącznie pomiędzy osobą przekazującą i otrzymującą przekazany bilet.
 6. W przypadku rezygnacji na 10 dni przed startem szkolenia, zwrot kosztów nastąpi w przeciągu 20 dni roboczych od daty zgłoszenia rezygnacji na konto, z którego dokonano opłaty.
 7. W przypadku odwołania Wydarzenia z przyczyn leżących po stronie Organizatora, Uczestnik otrzyma zwrot 100% kosztów zakupionego biletu.

III. Zgody i prawa Uczestnika

§6

 1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora oraz przekazanie tych danych innym podmiotom zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 ze zm.) w celu dokonania niezbędnych czynności związanych z organizacją i uczestnictwem w Szkoleniu.
 2. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Organizator jest administratorem jego danych osobowych i że przysługuje mu prawo przetwarzania danych osobowych oraz, że podanie tych danych przez uczestnika jest dobrowolne ale jest warunkiem koniecznym udziału w Szkoleniu. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w Szkoleniu. Uczestnicy mają prawo wglądu oraz poprawiania swoich danych osobowych. Kontakt z Administratorem możliwy jest poprzez adres email: akademia@wudsilesia.pl
 3. Dane osobowe Uczestnika są pozyskiwane wyłącznie do celów Szkolenia i nie będą udostępniane podmiotom trzecim z zastrzeżeniem:
  1. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych przez Organizatora w celach związanych z organizacją Szkolenia, zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka zgody, będącego częścią formularza zgłoszeniowego.
  2. Uczestnicy wyrażają zgodę na rejestrację przebiegu Szkolenia w formie nagrań audiowizualnych i dźwiękowych. Uczestnicy wyrażają zgodę na utrwalenie lub wykorzystanie ich wizerunku oraz zarejestrowanych materiałów z ich udziałem, w tym również udzielonych wywiadów w czasie trwania Szkolenia, jak i po jej zakończeniu w celu prowadzenia działań promocyjno-marketingowych przez Organizatora. Uczestnicy wyrażają zgodę na przekazanie podmiotom współpracującym z Organizatorem zarejestrowanych materiałów z ich udziałem, w tym również udzielonych wywiadów w czasie trwania Szkolenia, jak i po jej zakończeniu.
 4. Zgoda Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w dowolnym momencie, a wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Wycofanie zgody, o której mowa w ust. powyżej, wiązać się będzie z rezygnacją Uczestnika z udziału w Szkoleniu.

§7

 1. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą przekazanych danych w związku ze Szkoleniem. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność w szczególności za podanie nieprawdziwych lub nieaktualnych danych kontaktowych, które utrudniają lub uniemożliwiają skontaktowanie się przez Organizatora z Uczestnikiem Szkolenia.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych lub danych innej osoby.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami Szkolenia wynikające z przyczyn od niego niezależnych.

§8

 1. Organizator nie ponosi żadnych kosztów ponoszonych przez Uczestników w związku z uczestnictwem w Szkolenia, w szczególności nie zapewnia zakwaterowania na czas trwania Szkolenia ani zwrotu kosztów za przejazd.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości zgłoszenia się przez Uczestnika na Szkolenie lub braku przekazania danych osobowych z przyczyn niezależnych od Organizatora.

IV. Cena Szkolenia oraz Płatności

§9

 1. Cena udziału Uczestnika w Szkoleniu to 699 zł netto.
 2. Podana w ust. 1 cena jest ceną netto. Do ceny netto zostanie doliczony podatek VAT w stawce wynikającej z właściwych przepisów.
 3. Płatność kwoty określonej w ust. 1 następuje na podstawie faktury proforma wystawionej przez Organizatora, w następstwie rejestracji Uczestnika.
 4. Po otrzymaniu przez Organizatora płatności określonej w ust. 3, wystawi on fakturę końcową.

IV. Postanowienia końcowe

§10

 1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu są wyłączną podstawą do organizacji Szkolenia, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora.
 3. Niniejszy Regulamin Szkolenia będzie dostępny do wglądu na stronie internetowej www.wudsilesia.pl
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad przeprowadzenia Szkolenia, w tym treści niniejszego Regulaminu. Zmiany te obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie internetowej Szkolenia.
 5. Wszelkie spory wynikłe z tytułu nieprzestrzegania Regulaminu będą rozstrzygane przez Sąd właściwy, według siedziby Organizatora.
 6. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia wygody przy korzystaniu z pełnej funkcjonalności. Warunki przechowywania i dostępu do plików cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.