Regulamin

I. Postanowienia ogólne

§1

Organizatorem Konferencji WUD Silesia, zwanej dalej Konferencją, jest Paweł Nowak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Nowy” Paweł Nowak z siedzibą w Gliwicach przy ul. Styczyńskiego 20/4, 44-100 Gliwice, NIP: 631- 47-72-64, reprezentowany przez Pawła Nowaka, zwany dalej Organizatorem. Konferencja odbędzie się w dniach 22.11-23.11.2019 r. w Katowicach (ul. Kościuszki 55) oraz  (plac Sławika i Antalla 1).

§2

Komunikaty oraz informacje dotyczące Konferencji będą publikowane na stronie www.wudsilesia.pl, a wszelkie pytania dotyczące Konferencji należy kierować drogą elektroniczną na adres: kontakt@wudsilesia.pl. Organizator zastrzega sobie prawo do odpowiadania na zadane pytania oraz kontaktowania się z Uczestnikami Konferencji za pośrednictwem poczty e-mail, na wskazany adres mailowy.

§3

Celem Konferencji WUD Silesia jest promowanie i popularyzacja wiedzy na temat projektowania użytecznych produktów i usług, a także dyskusja nad zagadnieniami związanymi z tematem przewodnim światowej inicjatywy World Usability Day (WUD), jakim w tym roku jest „Tu i Teraz. Odkrywanie złożone rzeczywistości.”. Akceptacja niniejszego Regulaminu oznacza, że zarówno Uczestnik:

 • został poinformowany przez Organizatora o sposobie przeprowadzania Konferencji, czasie jej trwania oraz treści niniejszego Regulaminu i akceptuje warunki określone przez Organizatora,
 • akceptuje warunki i zasady obowiązujące na terenie organizacji Konferencji oraz zobowiązuje się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa obowiązujących na tym terenie.

II. Warunki uczestnictwa w Konferencji w charakterze Uczestnika

§4

 1. Udział w Konferencji jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie rejestracji zgodnie z postanowieniami § 5.
 3. Dokonując rejestracji Uczestnik oświadcza, że nie istnieją żadne przeciwwskazania, w tym dotyczące jego zdrowia, które mogłyby mieć wpływ na możliwość udziału w Konferencji (w szczególności choroby przewlekłe, bądź wymagające zapewnienia specjalistycznej opieki medycznej, bądź konieczność hospitalizacji) oraz, że jest w stanie pod względem zdrowotnym wziąć udział w Konferencji.
 1. Uczestnik nie może dochodzić względem Organizatora żadnych roszczeń, związanych z pogorszeniem stanu zdrowia Uczestnika podczas trwania Konferencji, jeśli nastąpił on w wyniku niepoinformowania Organizatora o istnieniu okoliczności wskazanych w ust. 3, podania w tym zakresie nieprawdziwych informacji lub wprowadzenia Organizatora w błąd.
 1. Zabrania się uczestniczenia w Konferencji osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających oraz ich spożywania w trakcie Konferencji.
 2. W trakcie Konferencji Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa obowiązujących w miejscu Konferencji.
 3. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminów obiektu, którym odbywać się będzie Konferencja.
 4. Wobec Uczestnika łamiącego przepisy prawa oraz zasady przyzwoitego zachowania, Organizator zastrzega sobie prawo zastosowania środków dyscyplinarnych, włącznie z wykluczeniem Uczestnika z dalszego udziału w Konferencji.
 5. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia, zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Konferencją, jak również w miejscach zakwaterowania.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody osobiste i majątkowe, które mogą wystąpić u Uczestnika przed, w trakcie lub po zakończeniu Konferencji.

§5

 1. Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu rejestracji na Konferencję zostaną ogłoszone Uczestnikom zgodnie z postanowieniami §2, przy czym: warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie rejestracji. Rejestracja na Konferencję odbywać się będzie wyłącznie za pośrednictwem sieci Internet. Rejestracja będzie polegać na udzieleniu odpowiedzi na pytania przygotowane przez Organizatora oraz zaproszonych Prelegentów. Liczba miejsc na warsztaty jest ograniczona. O wyborze Uczestników warsztatów decydują, według swego uznania Prelegenci danych warsztatów, natomiast o wyborze Uczestników wykładów decyduje według swego uznania Organizator. Zgodnie z ust. 6 rejestracja trwać będzie od 28 października 2019 r. do 6 listopada 2019 roku, przy czym rejestracja na warsztaty potrwa do wyczerpania puli miejsc rejestracyjnych, określonej jako górny limit, wskazany przez Organizatora, o wynikach rejestracji każdy Uczestnik zostanie poinformowany drogą elektroniczną do dnia 12 listopada 2019 roku.
 2. Zabrania się wszelkich działań powodujących lub mogących spowodować wprowadzenie w błąd Organizatora lub innych Uczestników rejestracji, zakłócanie prawidłowości przebiegu rejestracji lub naruszenie jej bezpieczeństwa. Działania takie będą skutkować odmową uczestnictwa w Konferencji. Decyzję o odmowie uczestnictwa w Konferencji podejmuje Organizator.
 3. Organizator ma prawo dowolnego wydłużenia czasu trwania rejestracji, w szczególności w przypadku tymczasowej awarii serwera.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania pytań i udzielenia odpowiedzi przez system rejestracyjny, w tym w szczególności w sytuacji nadmiernego obciążenia, awarii serwisu, bądź innych nieprzewidywalnych okoliczności.
 5. Osoby rejestrujące się mogą zgłaszać uwagi, reklamacje i zastrzeżenia do przebiegu rejestracji drogą elektroniczną na adres podany w § 2, najpóźniej w terminie 3 dni od zakończenia rejestracji. Wszystkie zgłoszenia zostaną rozpatrzone przez Organizatora w terminie 7 dni roboczych od zakończenia rejestracji, a o uznaniu ich zasadności lub bezzasadności Uczestnicy zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 6. Ocena przesłanych przez Uczestników zgłoszeń nastąpi w oparciu o wartość merytoryczną odpowiedzi udzielonych na zadane pytania oraz poprzez ocenę sposobu umotywowania chęci uczestnictwa w Konferencji. Ocena ta dokonywana będzie swobodnie przez Organizatora lub Prelegentów.
 7. Wyniki procesu rejestracji zostaną wysłane do Uczestników drogą elektroniczną .
 8. Każdy Uczestnik, który pomyślnie przeszedł proces rejestracji w przeciągu 72 godzin od chwili otrzymania informacji o tym fakcie, zgodnie z ust. 7, ma obowiązek potwierdzić swój udział za pośrednictwem linka zamieszczonego w mailu przesłanym przez Organizatora. W przypadku braku takiego potwierdzenia traci on prawo udziału w Konferencji.
 9. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Konferencji, Uczestnik powinien poinformować Organizatora o tym fakcie drogą elektroniczną.
 10. W sytuacjach określonych w ust. 8 in fine oraz w ust. 9, Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania prawa uczestnictwa w Konferencji Uczestnikowi z listy rezerwowej.

III. Zgody i prawa Uczestnika

§6

 1. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz przekazanie tych danych innym podmiotom, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku. (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm. ) o ochronie danych osobowych w celu dokonania niezbędnych czynności związanych z organizacją i uczestnictwem w Konferencji i jej następnych edycjach. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w Konferencji. Uczestnicy mają prawo wglądu oraz poprawiania swoich danych osobowych.
 2. Uczestnicy wyrażają zgodę na przekazanie podmiotom współpracującym z Organizatorem ich danych osobowych, a także faktów biograficznych udostępnionych przed i podczas Konferencji i na wykorzystywanie ich w działaniach związanych z Konferencją (dotyczy tej i innych edycji Konferencji), w szczególności danych i faktów przekazanych Organizatora podczas rejestracji.
 3. Uczestnicy wyrażają zgodę na rejestrację przebiegu Konferencji w formie nagrań audiowizualnych i dźwiękowych. Uczestnicy wyrażają zgodę na utrwalenie lub wykorzystanie ich wizerunku oraz zarejestrowanych materiałów z ich udziałem, w tym również udzielonych wywiadów w czasie trwania Konferencji, jak i po jej zakończeniu w celu prowadzenia działań promocyjno-marketingowych przez Organizatora, głównie dotyczących tej i kolejnych edycji Konferencji. Uczestnicy wyrażają zgodę na przekazanie podmiotom współpracującym z Organizatorem zarejestrowanych materiałów z ich udziałem, w tym również udzielonych wywiadów w czasie trwania Konferencji, jak i po jej zakończeniu.
 4. Uczestnicy nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu udzielenia zgody, o której mowa w ust. 3 oraz wykorzystania ich wizerunku w wyżej wymienionych materiałach przez Organizatora.

§7

 1. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą przekazanych danych w związku z Konferencją. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność w szczególności za podanie nieprawdziwych lub nieaktualnych danych kontaktowych, które utrudniają lub uniemożliwiają skontaktowanie się przez Organizatora z Uczestnikiem Konferencji.
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych lub danych innej osoby.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami Konferencji wynikające z przyczyn od niego niezależnych.

§8

 1. Organizator nie ponosi żadnych kosztów ponoszonych przez Uczestników w związku z uczestnictwem w Konferencji, w szczególności nie zapewnia zakwaterowania na czas trwania Konferencji ani zwrotu kosztów za przejazd.
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości zgłoszenia się przez Uczestnika na Konferencję lub braku przekazania danych osobowych z przyczyn niezależnych od Organizatora.

IV. Postanowienia końcowe

§9

 1.   Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.
 2.   Postanowienia niniejszego Regulaminu są wyłączną podstawą do organizacji Konferencji, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora.
 3.   Niniejszy Regulamin Konferencji będzie dostępny do wglądu na stronie internetowej www.wudsilesia.pl.
 4.   Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad przeprowadzenia Konferencji, w tym treści niniejszego Regulaminu. Zmiany te obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie internetowej Konferencji.
 5. Wszelkie spory wynikłe z tytułu nieprzestrzegania Regulaminu będą rozstrzygane przez Sąd właściwy, według siedziby Organizatora.
 6. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego.
 7. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego.
Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia wygody przy korzystaniu z pełnej funkcjonalności. Warunki przechowywania i dostępu do plików cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.