Regulamin Konferencji WUD Silesia 2023

I. Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Organizatorem Konferencji WUD Silesia, zwanej dalej „Konferencją”, jest Paweł Nowak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Nowy” Paweł Nowak z siedzibą w Gliwicach przy ul. Styczyńskiego 20/4, 44-100 Gliwice, NIP: 631- 47-72-64, zwany dalej „Organizatorem”.
 2. Konferencja odbędzie się stacjonarnie w dniach 13-14 stycznia 2023 roku.
 • W dniu 13 stycznia 2023 r. odbędą się warsztaty w Wellcome Office w Katowicach przy ul. Kościuszki 55 w godzinach 16:00-20:00.
 • W dniu 14 stycznia 2023 r. odbędzie się Konferencja w Galerii ASP w Katowicach Rondo Sztuki przy ul. Rondo im. Generała Jerzego Ziętka 1 w godzinach 9:00-18:00.
 1. Równolegle do Konferencji odbędzie się wystawa „Rzeczywistość ewentualna. Mądrość znikającej przyrody”. Dostęp na wystawę, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, będzie otwarty.

§ 2

Komunikaty oraz informacje dotyczące Konferencji będą publikowane na stronie www.wudsilesia.pl, a wszelkie pytania dotyczące Konferencji należy kierować drogą elektroniczną na adres: kontakt@wudsilesia.pl. Organizator zastrzega sobie prawo do odpowiadania na zadane pytania oraz kontaktowania się z Uczestnikami Konferencji oraz wszelkimi Zainteresowanymi za pośrednictwem poczty e-mail oraz platform Slack i Facebook, w zależności od wybranej metody kontaktu.

§ 3

 1. Celem Konferencji WUD Silesia jest promowanie i popularyzacja wiedzy na temat projektowania użytecznych produktów i usług oraz roli i odpowiedzialności projektantów we współczesnym świecie. Tematem przewodnim Konferencji będzie hasło „Od-nowa”.
 2. Uczestnikiem Konferencji może być każda osoba fizyczna, która dokona zgłoszenia zgodnie z § 5 niniejszego Regulaminu. Zgłaszając swój udział w Konferencji, Uczestnik akceptuje niniejszy Regulamin.
 3. Akceptacja niniejszego Regulaminu oznacza, że Uczestnik został poinformowany przez Organizatora o sposobie przeprowadzania Konferencji, czasie jej trwania oraz treści niniejszego Regulaminu i akceptuje warunki określone przez Organizatora, a także akceptuje warunki i zasady obowiązujące na terenie organizacji Konferencji oraz zobowiązuje się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa obowiązujących na tym terenie.

 

II. Warunki uczestnictwa w Konferencji w charakterze Uczestnika

§ 4

 1. Udział w Konferencji jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie rejestracji w terminie i trybie wskazanym w § 5 niniejszego Regulaminu.
 3. Dokonując rejestracji Uczestnik oświadcza, że nie istnieją żadne przeciwwskazania, w tym dotyczące jego zdrowia, które mogłyby mieć wpływ na możliwość udziału w Konferencji (w szczególności choroby przewlekłe, bądź wymagające zapewnienia specjalistycznej opieki medycznej, bądź konieczność hospitalizacji) oraz, że jest w stanie pod względem zdrowotnym wziąć udział w Konferencji.
 4. Uczestnik nie może dochodzić względem Organizatora żadnych roszczeń, związanych z pogorszeniem stanu zdrowia Uczestnika podczas trwania Konferencji, jeśli nastąpił on w wyniku niepoinformowania Organizatora o istnieniu okoliczności wskazanych w ust. 3, podania w tym zakresie nieprawdziwych informacji lub wprowadzenia Organizatora w błąd.
 5. Zabrania się uczestniczenia w Konferencji osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających oraz ich spożywania w trakcie Konferencji.
 6. W trakcie Konferencji Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa obowiązujących w miejscu Konferencji.
 7. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminów obiektów, w których odbywać się będzie Konferencja.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo zastosowania środków dyscyplinarnych, włącznie z wykluczeniem Uczestnika z dalszego udziału w Konferencji wobec Uczestnika łamiącego przepisy prawa oraz zasady przyzwoitego zachowania.
 9. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia, zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Konferencją, jak również w miejscach zakwaterowania.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody osobiste i majątkowe, które mogą wystąpić u Uczestnika przed, w trakcie lub po zakończeniu Konferencji.

§ 5

 1. Uczestnik chcący wziąć udział w Konferencji musi spełnić łącznie poniższe warunki:
 2. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych lub posiadać zgodę rodzica / opiekuna na wzięcie udziału w Konferencji – przedmiotową zgodę musi przedłożyć Organizatorowi;
 3. wypełnić wymagane pola formularza zgłoszeniowego do którego link znajduje się na Stronie Internetowej Organizatora (http://www.wudsilesia.pl/), poprzez podanie swojego imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz firmy lub szkoły Uczestnika, a także krótkiego uzasadnienia swojej kandydatury w Konferencji;
 4. zaakceptować Regulamin oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Wydarzenia;
 5. w celu dokonania zgłoszenia uczestnictwa w Wydarzeniu, należy po prawidłowym wypełnieniu formularza zgłoszeniowego nacisnąć na przeznaczony do tego przycisk widoczny przy formularzu: „WYŚLIJ”.
 6. Dokonanie zgłoszenia udziału w Konferencji za pomocą formularza zgłoszeniowego, o którym mowa w ust. 1 b) powyżej, będzie możliwe od 12 grudnia 2022 r. (od godz. 10:00) do 18 grudnia 2022 r (do godz. 23:59).
 7. Limit miejsc jest ograniczony. W Konferencji może wciąż udział maksymalnie 200 osób.
 8. Zabrania się wszelkich działań powodujących lub mogących spowodować wprowadzenie w błąd Organizatora lub innych Uczestników rejestracji, zakłócanie prawidłowości przebiegu rejestracji lub naruszenie jej bezpieczeństwa. Działania takie będą skutkować odmową uczestnictwa w Konferencji. Decyzję o odmowie uczestnictwa w Konferencji podejmuje Organizator.
 9. Organizator ma prawo dowolnego wydłużenia czasu trwania rejestracji, w szczególności w przypadku tymczasowej awarii serwera.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania pytań i udzielenia odpowiedzi przez system rejestracyjny, w tym w szczególności w sytuacji nadmiernego obciążenia, awarii serwisu, bądź innych nieprzewidywalnych okoliczności.
 11. Osoby rejestrujące się mogą zgłaszać uwagi, reklamacje i zastrzeżenia do przebiegu rejestracji drogą elektroniczną na adres podany w § 2, najpóźniej w terminie 3 dni od zakończenia rejestracji. Wszystkie zgłoszenia zostaną rozpatrzone przez Organizatora w terminie 7 dni roboczych od zakończenia rejestracji, a o uznaniu ich zasadności lub bezzasadności Uczestnicy zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 12. Ocena przesłanych przez Uczestników zgłoszeń nastąpi w oparciu o wartość merytoryczną odpowiedzi udzielonych na zadane pytania oraz poprzez ocenę sposobu umotywowania chęci uczestnictwa w Konferencji. Ocena ta dokonywana będzie swobodnie przez Organizatora lub Prelegentów. Wyniki procesu rejestracji zostaną wysłane do Uczestników drogą elektroniczną.
 13. Każdy Uczestnik, który pomyślnie przeszedł proces rejestracji w przeciągu 72 godzin od chwili otrzymania informacji o tym fakcie, zgodnie z ust. 7, ma obowiązek potwierdzić swój udział, przesyłając potwierdzenie uczestnictwa za pomocą poczty elektronicznej. W przypadku braku takiego potwierdzenia traci on prawo udziału w Konferencji.
 14. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Konferencji, Uczestnik powinien poinformować Organizatora o tym fakcie drogą elektroniczną.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania prawa uczestnictwa w Konferencji Uczestnikowi z listy rezerwowej w sytuacjach określonych w ostatnim zdaniu ust. 9 oraz w ust. 10.

 

III. Zgody i prawa Uczestnika

§ 6

  1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest podanie prawdziwych danych osobowych.
  2. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora oraz przekazanie tych danych innym podmiotom zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 ze zm.) w celu dokonania niezbędnych czynności związanych z organizacją i uczestnictwem w Konferencji i jej następnych edycjach.
  3. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Organizator jest administratorem jego danych osobowych i że przysługuje mu prawo przetwarzania danych osobowych oraz, że podanie tych danych przez uczestnika jest dobrowolne ale jest warunkiem koniecznym udziału w Konferencji Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w Konferencji. Uczestnicy mają prawo wglądu oraz poprawiania swoich danych osobowych. Kontakt z Administratorem możliwy jest poprzez adres email: kontakt@wudsilesia.pl
  4. Dane osobowe Uczestnika są pozyskiwane wyłącznie do celów Konferencji i nie będą udostępniane podmiotom trzecim z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.
  5. Uczestnik wyraża zgodę na przekazanie podmiotom współpracującym z Organizatorem ich danych osobowych, a także faktów biograficznych udostępnionych przed i podczas Konferencji i na wykorzystywanie ich w działaniach związanych z Konferencją (dotyczy tej i innych edycji Konferencji), w szczególności danych i faktów przekazanych Organizatorowi podczas rejestracji.
  6. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych, o których mowa w 5 pkt 1 b), przez Organizatora w celach związanych z organizacją Konferencji, zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka zgody, będącego częścią formularza zgłoszeniowego.
  7. Zgoda Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w dowolnym momencie, a wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Wycofanie zgody, o której mowa w ust. powyżej, wiązać się będzie z rezygnacją Uczestnika z udziału w Konferencji.

§ 7

  1. Przesłanie zgłoszenia udziału w Konferencji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku Uczestnika na stronie internetowej prowadzonej przez Organizatora pod adresem: http://www.wudsilesia.pl/, oraz na profilach Organizatora w mediach społecznościowych, o której to zgodzie mowa w art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1944 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
  2. Uczestnik wyraża zgodę na rejestrację przebiegu Konferencji w formie nagrań audiowizualnych i dźwiękowych. Ponadto Uczestnik wyraża zgodę na utrwalenie lub wykorzystanie ich wizerunku oraz zarejestrowanych materiałów z ich udziałem, w tym również udzielonych wywiadów w czasie trwania Konferencji, jak i po jej zakończeniu w celu prowadzenia działań promocyjno-marketingowych przez Organizatora, głównie dotyczących tej i kolejnych edycji Konferencji. Uczestnik wyraża zgodę na przekazanie podmiotom współpracującym z Organizatorem zarejestrowanych materiałów z ich udziałem, w tym również udzielonych wywiadów w czasie trwania Konferencji, jak i po jej zakończeniu.
  3. Uczestnik nie otrzymuje wynagrodzenia z tytułu udzielenia zgody, o której mowa w ust. 2 powyżej, oraz wykorzystania ich wizerunku w wyżej wymienionych materiałach przez Organizatora oraz podmiotów współpracujących z Organizatorem.
  4. W przypadku uznania, że materiały przygotowane z wykorzystaniem wizerunku Uczestników Konferencji zawierają dane osobowe, za podstawę przetwarzania danych osobowych uważa się prawnie uzasadniony interes Administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt f RODO, sprowadzający się do możliwości informowania o prowadzonej przez Administratora działalności oraz organizowanych przez niego wydarzeniach.

§ 8

 1. Uczestnicy Konferencji maja możliwość skorzystania z oferowanej przez Organizatora usługi newslettera. Wymaga to dokonania zgłoszenia za pośrednictwem strony internetowej prowadzonej przez Organizatora oraz podania adresu e-mail. Podstawą prawną przetwarzanie danych osobowych w takim przypadku będzie prawnie uzasadniony interes Administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt f RODO, sprowadzający się do możliwości informowania o prowadzonej przez Administratora działalności oraz organizowanych przez niego wydarzeniach.

§ 9

 1. Uczestnik ma prawo dostępu do przechowywanych danych osobowych, prawo do sprostowania nieprawidłowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, prawo do usunięcia przechowywanych danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą.
 2. Dane osobowe Uczestnika nie będą podlegały profilowaniu.

§ 10

  1. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą przekazanych danych w związku z Konferencją. Uczestnik ponosi odpowiedzialność w szczególności za podanie nieprawdziwych lub nieaktualnych danych kontaktowych, które utrudniają lub uniemożliwiają skontaktowanie się przez Organizatora z Uczestnikiem Konferencji.
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych lub danych innej osoby.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikiem Konferencji wynikające z przyczyn od niego niezależnych.

§ 11

  1. Organizator nie ponosi żadnych kosztów ponoszonych przez Uczestnika w związku z uczestnictwem w Konferencji, w szczególności nie zapewnia zakwaterowania na czas trwania Konferencji ani zwrotu kosztów za przejazd.
  2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości zgłoszenia się przez Uczestnika na Konferencję lub braku przekazania danych osobowych z przyczyn niezależnych od Organizatora.

 

IV. Postanowienia końcowe

§ 12

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu są wyłączną podstawą do organizacji Konferencji, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora.
 3. Niniejszy Regulamin Konferencji będzie dostępny do wglądu na stronie internetowej wudsilesia.pl.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad przeprowadzenia Konferencji, w tym treści niniejszego Regulaminu. Zmiany te obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie internetowej Konferencji.
 5. Wszelkie spory wynikłe z tytułu nieprzestrzegania Regulaminu będą rozstrzygane przez Sąd właściwy, według siedziby Organizatora.
 6. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego.
Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia wygody przy korzystaniu z pełnej funkcjonalności. Warunki przechowywania i dostępu do plików cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.